Korte Samenvatting ALV van 3-4-2019 en de ALV van 15-4-2019

Op respectievelijk 3 april en 15 april 2019 zijn er in het Clubhuis 2 Algemene Ledenvergaderingen geweest met als belangrijkste punten: nieuwe Statuten per 1-7-2019, Nieuw Huishoudelijk Reglement per 1-7-2019 en “Technisch Beleidsplan 2019/20 en daarna”.

Uiteraard komen t.z.t. de notulen van deze vergaderingen beschikbaar maar het Bestuur wil graag in het kort een samenvatting van de genomen beslissingen geven. Ook zullen binnenkort de presentaties gebruikt op de beide ALV’s op de website in te zien zijn.

Op de ALV van 3 april 2019 waren helaas te weinig Stemgerechtigde leden aanwezig om de Statuten te behandelen. Zoals aangekondigd bij het publiceren van de Agenda werden de punten Statuten en Huishoudelijk reglement daarom doorgeschoven naar de vergadering van 15 april 2019. In de vergadering van 15 april 2019 werden zowel de nieuwe Statuten als het nieuwe Huishoudelijk Reglement met unanieme stemmen aangenomen. Uiteraard ging hieraan een uitvoerige presentatie van de wijzigingen, het beantwoorden van gestelde vragen en zinvolle discussie aan vooraf. Beide gaan in per 1-7-2019, de start van het nieuwe Verenigingsjaar. De statuten zullen op 24-4-2019 bij de Notaris notarieel worden bekrachtigd waarna deze uiteraard ruim voor de ingangsdatum op de website in te zien zijn.

Ook het Technische Beleid stond op de agenda voor 3 April 2019. Christian Everhardus presenteerde in samenwerking met Jacco den Hartog de bevindingen van de vele gesprekken die er sinds de Ronde Tafel van hebben plaatsgevonden. Conclusie: het Technisch Beleidsplan 2014 – 2018 is een goede basis om als vertrekpunt te dienen. Uitvoerend moet er “fijn afstemming” plaatsvinden waarna in de loop van het seizoen 2019/20 er een technisch beleidsplan voor de periode 2020/21 tot en met 2022/23 geschreven kan worden. Na nuttige discussie werd ook aan dit initiatief door de vergadering een unanieme instemming gegeven. Aansluitend heeft Fedde Boersma op 15-4-2019 nog wat uitwerkingsconcepten van begeleiding van Trainers en Coaches gepresenteerd. Daaraan wordt ook nog gekoppeld de begeleiding van Scheidsrechters binnen NKV. Met het werken volgens de nieuwe inzichten is direct begonnen, zodat de impact van deze aanpak snel zichtbaar kan worden.

Met applaus zowel op 3 april als 15 april 2019 werden door de aanwezigen de mensen achter deze ontwikkelingen bedankt voor hun inzet waarbij Henri als voorzitter benadrukte dat deze initiatieven wederom het bewijs zijn voor: “Met elkaar + voor elkaar = Voorelkaar!”.

Namens het Bestuur,

Henri van den Nieuwenhof, voorzitter

Clubnieuws overzicht