Privacy Policy

De Nuenense Korfbal Vereniging, hierna te noemen N.K.V., hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. N.K.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met uw lidmaatschap van N.K.V. en /of functie binnen N.K.V., alsmede het deelnemen aan activiteiten hieruit voortvloeiend.

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als N.K.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactpersoon AVG binnen het bestuur van N.K.V.: mevrouw Sandra Raaijmakers, secretaris, en tevens verantwoordelijk voor het AVG beleid en het AVG proces. Mocht u vragen hebben of melding willen doen m.b.t. AVG dan kunt u dat doen door per Email contact op te nemen met: sandrankvbestuur@gmail.com of per brief via Secretariaat N.K.V., p.a. Koolmeeshof 21, 5672 VP Nuenen. Natuurlijk kunt u Sandra ook aanspreken.

Nuenen, mei 2018

NKV is geregistreerd bij de KvK onder nummer: 40235631

Clubnieuws overzicht