Besluiten Algemene Ledenvergadering 7 maart 2018

Met 38 aanwezige stemgerechtigde leden en melding van verhindering van 27 leden, was de extra Algemene Ledenvergadering goed bezocht.

 

Met als enige thema het Clubhuis 2.0 heeft het bestuur de aanwezige leden geïnformeerd m.b.t. het verloop van de gesprekken met de Gemeente Nuenen c.a. over de overname van het clubhuis en het daarmee verbonden vestigen van Erfrecht voor clubhuis en de basis accommodatie delen van de gebouwen op onze accommodatie. Ook werd uitvoerig ingegaan op de noodzakelijke asbestsanering en de daaraan gekoppelde renovatie van Clubhuis en Kleedaccommodaties. Natuurlijk kwamen ook  de financiële aspecten rondom verwerving en renovatie aan de orde.

Op het verzoek van het Bestuur om handelingsbevoegdheid tot het verwerven van het Clubhuis en het vestigen van Erfrecht werd door de vergadering unaniem ingestemd. Aansluitend ging de vergadering eveneens unaniem akkoord met de financiële onderbouwing en werden de middelen onder voorbehoud van de door het bestuur voorgestelde maximale begrenzing ter beschikking gesteld. 

Vervolgens werd de werkgroep Clubhuis 2.0 geïnstalleerd die zich in de rug gesterkt weet door een klankbordgroep waarin expertise van bestuur, Clubhuis Werkgroep en BOSN zijn vertegenwoordigd.  

Met een afsluitende kritische discussie over de tijdsplanning, start van de werkzaamheden staat gepland voor medio oktober 2018 en afronding voor medio februari 2019, werd de vergadering onder dankzegging voor de constructieve discussie en de unanieme besluitvorming afgesloten met het gebruikelijke “3e helft rondje”. 

Aansluitend werd in de Ronde Tafel nog uitvoerig gesproken over wensen m.b.t. het Clubhuis 2.0 waarover in een later stadium de werkgroep zeker van zich zal laten horen.

Namens het bestuur,

 

Henri van den Nieuwenhof, voorzitter

 

Van het bestuur overzicht